ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์    ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นประธาน ร่วมด้วยอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์      คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมใจกันสวมเสื้อในโทนสีฟ้าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา  และพระราชทรัพย์  ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์   โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้   ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  และทรงปฏิบัติ   บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่  ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา  เป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในใจของพสกนิกร   และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล  ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ