ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพ (ไทยแลนด์) จำกัด


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคุณศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการบริหาร บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาสามารถได้เข้าคัดเลือกที่ฝึกงานในระบบ "เด็กฝึกงาน.com" ด้วยตนเอง ในการนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและวางแผน/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร. นริศรา อินทรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ