ข่าวสาร กิจกรรม

Study-life Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตและการเรียน


Study-life Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตและการเรียน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-09-58/5.JPG

สัปดาห์แห่งการเปิดโลกกิจกรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2558 มีการจัดตั้งโต๊ะให้ข้อมูลชมรมและรับสมัครสมาชิกของชมรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น ภายใต้การดูแลของสำนักกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ......ที่ผ่านมามีชมรมที่จัดตั้งขึ้นแล้วกว่า 40 ชมรม โดยเป็นชมรมที่จัดกิจกรรมในด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาและสุขภาพ และด้านนันทนาการ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-09-58/6.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-09-58/11.JPG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ให้นักศึกษาได้มีสถานที่และอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมชมรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแบ่งเวลา แบ่งสัดส่วนในการใช้ชีวิตให้เหมาะสม ทั้งสำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงการบริหารเวลาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตนเองอีกด้วย
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-09-58/7.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-09-58/8.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-09-58/9.JPG

 

<< ย้อนกลับ