ข่าวสาร กิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครและลงทะเบียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เล็งเห็นโอกาสและข้อจำกัดตรงนี้ จึงเปิดขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์  ที่ไม่ว่าจะจบสายไหนมาก็ตามสามารถเรียนได้และทำให้ฝันของเด็กหลายคนเป็นจริง  ในรอบ2 โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครและลงทะเบียนดังนี้

1.นักศึกษาที่ต้องการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

2.คุณสมบัตินักศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (วุฒิม.6)ไม่จำกัดสาย

3.ไม่มีการจัดสอบข้อเขียน ไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์

4.สามารถสมัครเข้าเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ  โทร.02988-3666 ต่อ 1105-7

<< ย้อนกลับ