ข่าวสาร กิจกรรม

สภาวิศวกรเข้า “การประชุมร่วมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อรับรองปริญญาบัตร ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


สภาวิศวกร เข้าประชุมร่วมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อรับรองปริญญาบัตร ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในส่วนของงานไฟฟ้ากำลัง (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) และงานไฟฟ้าสื่อสาร (วิศวกรรมโทรคมนาคม) โดยมี รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดรไชยพร หล่อทองคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาวิศวกร ในวันที่    18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร P (อาคารวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทางทีมคณาจารย์ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการจากสภาวิศวกร ซึ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ทางคณะกรรมการจากสภาวิศวกรยังได้กล่าวว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่พบข้อบกพร่อง นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยการันตีว่าวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถเชื่อถือได้ ทางคณะผู้ตรวจจากสภาวิศวกรจะประกาศผลให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 
     
 
     
 
     

 

 

<< ย้อนกลับ