ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561” (CIOD 2018)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการจัด “การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561” (CIOD 2018) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการร่วมมือกันของทั้ง 7 สถาบันการศึกษา ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในการเปิดงานร่วมด้วย ผศ.ดร.สิริภักตร์ สิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดร.สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ CIOD 2018  และคณาจารย์จากทุกๆสถาบัน มีนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ Smart Tools for Sustainable Development” โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรกุล กรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับหน้าที่เป็นวิทยากร พร้อมทั้งยังมีการประกาศและมอบรางวัล Best Paper Awards อีกด้วยซึ่งในครั้งต่อไป เจ้าภาพในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 10 ก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ