ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรม “หุ่นยนต์แขนกล” ให้กับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดโครงการอบรม “หุ่นยนต์แขนกล” ให้กับคณะอาจารย์แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีคณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมประมาณ 20 ท่าน และมีวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้ทั้งในส่วนของทฤษฎี และปฏิบัติ

ในส่วนของการอบรมทั้ง 2 วัน ในช่วงเช้าแบ่งอาจารย์ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เรียนรู้ในเรื่องของ ER4U-Robocell ณ ห้องปฏิบัติการ PLC ( Programmable Logic Controller Laboratory) โดยมี ผศ.ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ กลุ่มที่ 2 เรียนรู้ในเรื่องของDoBot-Dobotstudio ณ ห้องปฏิบัติการ Cooking Science โดยในหัวข้อนี้มี อาจารย์อรรถพล กัณหเวก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ รับหน้าที่เป้นวิทยากร ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของทฤษฎี และได้ลงมือปฏิบัติจริง

ในช่วงบ่ายรวมอาจารย์ทั้งหมด 20 ท่านเป็นกลุ่มเดียวเพื่ออบรมในเรื่องของ หุ่นยนต์แขนกล โดยมี    คุณวรนล กิติสาธร นักวิจัยประจำศูนย์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) คณะอาจารย์ที่เข้าอบรมทุกท่านได้เรียนรู้ทฤษฎีของ หุ่นยนต์แขนกล รวมถึงได้เห็นการทำงานจริงของหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทุกท่าน และเชื่อว่าความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญ และเราเป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้กับทั้งบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตัวผู้ที่เข้าร่วมอบรม สังคม และประเทศชาติต่อไป

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ