ข่าวสาร กิจกรรม

บริษัท เอ็นไลท์เท็นเทคโนโลยี จำกัด สนับสนุนซอฟแวร์ Wonderware Advanced Development studio 2017 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


บริษัท เอ็นไลท์เท็นเทคโนโลยี จำกัด เห็นความสำคัญการศึกษาไทย และได้สนับสนุนการเรียนการสอนของ สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้มอบซอฟแวร์ Wonderware Advanced Development studio 2017 ซึ่งประกอบด้วยซอฟแวร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยมีคุณปริวัฒน์ ป้องเรือง Senior Automation Consultant เป็นตัวแทนของ บริษัท เอ็นไลท์เท็นเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมอบให้กับตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือ อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมมหานคร(MII) อาจารย์จิราวุธ  สุวัชระกุลธร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และผู้ติดต่อประสานงาน และผศ.ดร.ชนม์รัตน์  ตติยะวรนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและ          เมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการ PLC ( Programmable Logic Controller Laboratory)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ และสถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) ขอขอบพระคุณบริษัท เอ็นไลท์เท็นเทคโนโลยี จำกัด เป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งคณาจารย์และนักศึกษาต่อไป

 

 

<< ย้อนกลับ