ข่าวสาร กิจกรรม

สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดการอบรม "Smart Communication for Smart Collaboration"ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Smart Communication at work


สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดโครงการอบรม "Smart Communication for Smart Collaboration"ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ Smart Communication at work ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ในวันที่         3 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นหัวเรือใหญ่ในโครงการนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่/บุคลากรสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 คน

โครงการอบรม "Smart Communication for Smart Collaboration"ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  ภายใต้หัวข้อ Smart Communication at work จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มทักษะทางด้านการสื่อสารกันให้มีมากขึ้นทั้งระดับบุคคล และระดับองค์กร งานจะได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และสามารถนำเสนอหรือสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจ หารอบรมครั้งนี้มีอาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง รับหน้าที่เป็นวิทยากร

องค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามที่มีการสื่อสารกันที่ชัดเจน ทั้งการสื่อสารกันระดับบุคคล หรือการสื่อสารกันระดับองค์กรก็จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครยินดีส่งเสริมการอบรมดีๆ แบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์กรเป็นการเสริมทักษะ และนำประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ