ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครยกระดับนักวิจัย และนักศึกษา ผ่านภาพถ่าย MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua ของนาซา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของภาพถ่าย MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ได้รับสัญญาณจากดาวเทียมสำรวจ Terra และ Aqua ของนาซา (องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งภาพถ่าย MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) มีจุดเด่นตรงที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง (ความละเอียด 250 เมตร) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับภาพ ทั้งนี้ภาพถ่าย MODIS ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ในด้านการเกษตร เช่นการติดตามพื้นที่เพาะปลูกรวมไปถึงการติดตามผลผลิตทางการเกษตร และด้านภัยพิบัติ เช่น การติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง และปัญหาหมอกควันจากไฟป่า เป็นต้น

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้นำภาพถ่าย MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) มาต่อยอดในด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อคิดค้นนวัตกรรมทาง ภูมิสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งในของการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย

 
 

 

<< ย้อนกลับ