ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัย


คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัยกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้ลงนาม และ พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ตัวแทนจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเป็นผู้ลงนาม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่ายทั้งในส่วนของ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และในส่วนของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

 
 
 
 
 

 

<< ย้อนกลับ