ข่าวสาร กิจกรรม

สำนักประชาสัมพันธ์ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดอบรมภายใต้หัวข้อ "Smart Communication for Smart Collaboration" ส่งเสริมศักยภาพการทำงาน


สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดโครงการอบรม"Smart Communication for Smart Collaboration"ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ True Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครโดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

                                        

 

โครงการอบรมภายใต้หัวข้อ "Smart Communication for Smart Collaboration" โดยมี           คุณอัครินทร์ ภูทองกลม รับหน้าที่วิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการตอบโจทย์ทั้งในส่วนของหัวหน้าและลูกน้อง หรือบุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเรื่องของ ภาวการณ์เป็นผู้นำ การสื่อสาร และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างดีและประสบผลสำเร็จมากที่สุด นอกจากผู้เข้าร่วมฟังการอบรมจะได้ความรู้จากการฟังบรรยายแล้ววิทยากรยังให้ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างกันอีกด้วย

 

จากการสอบถามผู้ที่เข้าร่วมอบรมภายใต้หัวข้อ "Smart Communication for Smart Collaboration" ครั้งนี้พบว่าการที่ทำงานร่วมกันจำเป็นจะต้องเปิดใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่สมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและส่งผลต่อการทำงานในองค์กรเพราะหากมีการสื่อสารที่ชัดเจนก็จะทำให้คนในองค์กรเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้องค์เจริญก้าวหน้าและขับเคลื่อนต่อไปได้

 
     
 

 

                                        

 

<< ย้อนกลับ