ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล


ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างก็มีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยกำหนดเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และเทคโนโลยีดิจิทัล สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดให้มีหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล

โดยจัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัล และต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่องานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมและโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานเฉพาะทาง และมีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารในงานเฉพาะทางของภาคอุตสาหกรรมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัลยังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทั่วไปอย่างชัดเจน โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นักศึกษาคุ้นเคยเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

 

การเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงตลอดภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงผ่านการฝึกงานจริงทั้งในและต่างประเทศในทุกภาคการศึกษาฤดูร้อน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งต่างจากหลักสูตรทั่วไป เพราะการที่นักศึกษาได้ออกไปใช้ภาษาจริง ๆ จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ภาษามากขึ้นและยังสามารถสร้างเครือข่าย ทำความรู้จักกับหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น ๆ ด้วย หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่รู้สึกเครียด ให้นักศึกษาสนุกไปกับการเรียนและจบไปอย่างมั่นใจ พร้อมที่จะทำงาน

 อีกทั้งนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการทำอาชีพสมัยใหม่ได้อย่างดีมากขึ้นด้วย เช่น การขายของออนไลน์ในที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก นักศึกษาจะได้นำความรู้ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนมาใช้ร่วมกับความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หรืออีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจคือ Youtuber เป็นอาชีพที่ต้องทำเป็นวีดีโอเพื่อให้ผู้ที่รับชมสนใจและรู้สึกสนุกไปกับเรา ซึ่งเป็นการทำผลงานที่ให้คนทั่วโลกสามารถดูได้อย่างอิสระ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ทั้งสามด้านคือ ด้านภาษา ด้านการบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างวิดีโอที่น่าสนใจเผยแพร่ให้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ติดตาม นอกจากอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่และกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันดังที่กล่าวมาแล้ว นักศึกษายังสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในองค์กรระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักแปล ล่าม และผู้ประกอบการ

หากนักศึกษามีความสนใจทางด้านภาษา การทำสื่อในยุคดิจิทัล และการทำธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จแบบคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รู้แค่เรื่องในตำรา

 

เรียนที่นี่มีแต่ความสนุกสนาน และจะรู้ว่าการเรียนภาษาไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด เรียนที่นี่จบไปมีงานให้เลือกทำทำอย่างหลากหลายแน่นอน 

<< ย้อนกลับ