ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรใหม่ตอบโจทย์นักศึกษาสายการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)


ทำไมหลักสูตร วท. บ. สาขาการพยาบาลสัตว์ จึงน่าสนใจและน่าศึกษาต่อ 

จากข้อมูลปี พ.ศ. 2560 พบว่า สถานการณ์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในประเทศ มีมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นปีละประมาณร้อยละ 10-15 นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กมากมายที่สนใจอยากจะเรียนในสายการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์รักษาคนหรือสัตว์ มีปัจจัยหลายด้านมากๆ ที่ทำให้อยากเรียนในสายการแพทย์ ในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องของแพทย์รักษาสัตว์ หรือหลักสูตร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ เหตุที่เด็กอยากจะมาเรียนในสายนี้ประกอบด้วยหลายปัจจัย อาทิเช่น อุดมการณ์ มีความรักและชอบสัตว์ รายได้ค่อนข้างจะดี อาชีพการงานก้าวหน้ามั่นคง เป็นนายตัวเองได้ด้วยการเปิดโรงพยาบาลหรือคลินิก เป็นต้น แต่เนื่องด้วยต้องสอบเข้าทำให้เด็กๆ บางคนที่สนใจพลาดโอกาสดีๆไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เล็งเห็นโอกาสและข้อจำกัดตรงนี้ จึงเปิดสาขาใหม่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์  ที่ไม่ว่าจะจบสายไหนมาก็ตามสามารถเรียนได้และทำให้ฝันของเด็กหลายคนเป็นจริง หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับการจบสาขานี้ไปแล้วทำอะไรก็ลองนึกถึงพยาบาลในโรงพยาบาลที่รักษาคน จบสาขานี้แค่เปลี่ยนหน้าที่จากการดูแลคนเป็นดูแลสัตว์แทน โดยที่สาขานี้ตอบโจทย์แน่นอนอยู่แล้วสำหรับเด็กที่รักสัตว์ ชอบสัตว์ จะมีความสุขมากๆ หากได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านั้น รวมถึงรายได้ที่ดี อาชีพมั่นคง สามารถทำงานที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ ฯลฯ  จึงถือว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจในการศึกษาต่อจริงๆ เป็นโอกาสดีสำหรับเด็กยุคใหม่ที่มีศาสตร์หลายๆ แขนงมาให้เลือกเรียนกัน

ความโดดเด่นของหลักสูตร การพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)  ผู้เรียนจะได้มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและฟื้นฟูสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์ ซึ่งปัจจุบันสายงานวิชาชีพด้านการพยาบาลสัตว์ อยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิกทางสัตวแพทย์ได้  อาทิ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสวนสัตว์ หรือปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์ หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธ์สัตว์เพื่อการวิจัยและอนุรักษ์ รวมไปถึงหน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาการอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

 

การรับสมัคร /การคัดเลือก

- คุณสมบัตินักศึกษา รับผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วุฒิ ม.6) หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย
- สมัครเรียนออนไลน์ http://admission.reg.mut.ac.th/admission/  (ค่าสมัคร 300 บาท)
- การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
- ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หน่วยกิตละ 1,750 บาท  
- เปิดภาคเรียน 16 มิถุนายน 2561 

 

อาชีพที่รองรับ

1.การพยาบาลสัตว์ สุขภาพสัตว์ ครอบคลุมทั้งสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2.งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับสุขภาพสัตว์ เช่น งานเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์

3.นักวิชาการและนักวิจัยด้านการพยาบาลสัตว์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4.งานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์สัตว์ เพื่อการวิจัยและอนุรักษ์

 

แนวทางการเรียนการสอน

จำนวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร126 หน่วยกิต หลักสูตร 4 ปี

หมวดวิชาทั่วไป  30 หน่วยกิต คิดเป็น  23 %

หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต คิดเป็น  72 %

หมวดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต คิดเป็น   5 %

<< ย้อนกลับ