ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการไปศึกษาดูงาน จำนวน 3 ที่ ได้แก่

  1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครปฐม        
  2. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ราชบุรี 3 (EGAT) โรงไฟฟ้าราชบุรี และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงราชบุรี 3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด  จ.ราชบุรี
  3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบสูบกลับ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 

ซึ่งการศึกษาดูงานนอกสถานที่นั้น ทางภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้มีโอกาส พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิศวกร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาที่กำลังศึกษารายวิชา ดังต่อไปนี้ วิชา Electrical System Design, วิชา Electrical Power Generation, Transmission and Distribution, วิชา Electrical Power Plants & Substations, วิชา Electrical Power System Protection, และ วิชา High Voltage Engineering และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต.

 

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ นอกจากนักศึกษาจะได้องค์ความรู้ ที่สามารถเชื่อมโยงกับวิชาที่เรียน โดยเห็นภาพที่เป็นความจริงได้แล้วนั้น ยังทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับกับคณาจารย์ และก่อให้เกิดความผูกพัน ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นสายสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อไป

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ