ข่าวสาร กิจกรรม

การจัดประชุมวิชาการ แบบ International Conference ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “1ST MUT-ICVAS 2017”


    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องในวาระที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก่อตั้งครบ 25 ปี คณะสัตว์แพทยศาสตร์ฯ จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการ แบบ International Conference ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “1ST MUT-ICVAS 2017” เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ระหว่างคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะฯ รวมถึงบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจเข้าร่วมงานด้วย

    โดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นแบ่งเป็นผู้เข้าร่วม และจัดการประชุมแยกออกเป็นหลายห้อง ตามความถนัด และความสนใจของผู้เข้าฟัง เช่น Declamation : Start up the Thai Veterinarians through Thailand 4.0, Viral Disease in Avian และ In Practice : Small Animal Wound Management เป็นต้น

 

 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ