ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “Open House MUT Festival บุกบ้านนวัตกร ครั้งที่ 2”


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม Open House ภายใต้ชื่องาน MUT Festival บุกบ้าน นวัตกร ครั้งที่ 2 เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมทุกคณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และสัตวแพทยศาสตร์  

 • ในส่วน 1 สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII)  น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าฟังการแนะแนวในส่วน ของสาขาที่อยู่ภายใต้หลักสูตร สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) และได้เข้าชมห้องปฏิบัติการ (Lab) Cooking Science  
 • ส่วนที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าชมในส่วนของห้องปฏิบัติการ (Lab) ของภาควิชาวิศวกรรม โทรคมนาคม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมแนะนำ หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ  
 • ส่วนที่ 3 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าชมใน 3 สาขาวิชาของคณะวิทยาการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และวิศวกรรมเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย อาจารย์ที่ประจำแต่ละสาขาได้สาธิตให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นและสัมผัสกับ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง
 • ส่วนที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ได้แนะนำสาขาทั้งหมดของบริหารที่ทำการเปิดสอนอยู่ รวมถึงการเปิด โอกาสให้ซักถาม เพื่อตอบข้อสงสัย และมีการเล่นเกมส์ Kahoot , Beer Game เป็นเกมส์ที่ช่วยฝึกทักษะใน หลายๆด้าน เช่น การรู้จักวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นต้น
 • ส่วนที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เปิดในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เพื่อต้อนรับน้องๆ โดย อาจารย์ได้อธิบายในส่วนของห้องปฏิบัติการ (Lab) ภายในโรงพยาบาลที่ใช้งานจริงรวมถึงตอบข้อสงสัยซักถาม ต่างๆ ในส่วนนี้น้องๆยังได้มีโอกาสให้อาหารม้า และขี่ม้า ช่วงท้ายอาจารย์ได้แนะนำหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน นอกเหนือจาก  สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ก็คือ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (Vet Nurse) (วท.บ.) ที่จะ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตตรี
 • ส่วนที่ 6 เป็นส่วนของการแนะแนวการศึกษาต่อในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมแบบนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เข้า ร่วมกิจกรรมและเป็นทางเลือกเพื่อการศึกษาในอนาคตต่อไป 
   
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       

   

<< ย้อนกลับ