ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “Hacking & Penetrate Security Testing Showcases”


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_15.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_17.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_18.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_19.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_20.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_21.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_22.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-01-61/21-01-61_23.jpg

        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการอบรม “Hacking & Penetrate Security Testing Showcases” ณ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาโดยมี ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน
        การอบรม “Hacking & Penetrate Security Testing Showcases” ในหัวข้อ Penetrate Security Testing Showcases เกิดขึ้นมาจากการเรียนวนรายวิชา NEIS0730 เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ โดยเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับปริญญาตรี (NETS) ได้มีโอกาสเรียนรู้ ทำงาน และได้แสดงผลงานร่วมกัน โดยภายในงานมีวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมในครั้งนี้ มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมรับฟัง เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา เพราะความรู้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย...

<< ย้อนกลับ