ข่าวสาร กิจกรรม

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-60/26-08-60_01.jpg
   

        อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการมอเตอร์ไทม์ แอทไฟว์ (Motor Time @5) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในหัวข้อ "การแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์"  ซึ่งออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญจากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ อาจารย์วรินทร์ เล่าถึงการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกตลอด ทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นหลักสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องขับรถในระยะไกล ใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นเวลานาน คือ ผู้ ขับขี่ต้องมีความพร้อม รถยนต์และอุปกรณ์ควรมีการตรวจสภาพในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คด้วยตนเองก่อนออกเดินทาง หรือให้ช่างที่มีความชำนาญตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของท่าน เช่น ลมยาง น้้ำมันเครื่อง น้้ำยาหล่อเย็น ช่วงล่าง เพื่อยืนยันว่ารถของท่าน พร้อมก่อนออกเดินทาง
        ทั้งนี้ แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุมีอยู่ต่อเนื่องและสูงขึ้น จึงเป็นความท้าทายในการนำหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ในระดับที่สูงขึ้น (เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ ร่วมกับการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ตลอดจนการออกแบบ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่) เข้ามาช่วยในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในอนาคต...
        สนใจข้อมูล “การแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุทางถนน โดยใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์” อ่านเพมิ่เตมิได้ที่
http://www.mutlive.com/story/content/224%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0 %B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8 %A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 %E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0 %B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8 %AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99

   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-60/26-08-60_02.jpg

<< ย้อนกลับ