ข่าวสาร กิจกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว


        สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดการอบรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Development of Sustainable Food Industry by application of Green Technology) ขึ้นเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียวโดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และอุปนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) การบรรยายพิเศษเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว การให้คำนิยามและที่มาของการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ หลักเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ขั้นตอนการดำเนินการ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ในการอบรมครั้งนี้  รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และประธานฝ่ายการเงินสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ยังได้ให้ความรู้ในหัวข้อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ใน การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ น้ำ และพลังงาน (ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...

<< ย้อนกลับ