ข่าวสาร กิจกรรม

MUT จัดกิจกรรมต้นแบบ “สอนให้สนุกและสร้างสรรค์แบบ Active Learning”


        เพราะห้องเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม อาจปรับรูปแบบเป็นลักษณะต่างๆ หรือนอกห้องเรียนก็ได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษา... 
        วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม Active Learning & Demonstrate ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคนิคการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล เพื่อต่อยอดและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
        ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำานักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ ผศ. ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ Active Learning เพื่อนำไปสู่รูปแบบกระบวนการต่างๆ ที่จะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมด้วยอาจารย์นวลรัตน์ ผดุลกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้แชร์ประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning   
        โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมมหานครหรือเอ็มไอไอ (Mahanakorn Institute of Innovation : MII) ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมที่เป็นนักนวัตกร โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ ให้ผู้เรียนเรียนสนุกและสร้างสรรค์แบบ Active Learning   
        โดยแนวทางสำคัญคือ การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning นี้ อันดับแรกสุดเลย ผู้สอน จะต้องกระตือรือร้นก่อน เพราะเป็นผู้ถ่ายทอด ปรับและเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม เพื่อกระตุ้น ความสนใจและความคิดสร้างสรรค์จากผู้เรียน การประยุกต์เนื้อหาที่น่าเบื่อและต้องท่องจำ มาสู่กิจกรรมการสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจได้ง่ายและสนุก สำหรับการนำหลักการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้ใน MUT จำนวน 62 วิชา พบว่ากลุ่มนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้นมากเดิมกว่าร้อยละ 70 ทำให้ MUT จึงวางแผนนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในทุกรายวิชาพื้นฐานสำหรับปีการศึกษานี้เป็นต้นไป...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_01.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_10.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_11.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_02.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_03.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_04.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_05.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_06.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_07.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_08.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-08-60/28-08-60_09.jpg

<< ย้อนกลับ