ข่าวสาร กิจกรรม

ม.เทคโนโลยีมหานคร จัด “พิธีไหว้ครู” น้อมวันทา บูชาคณาจารย์


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีไหวค้รู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธกิารบดีเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารยผ์ู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวทิยาการความรู้แก่ศ่ิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสริิมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีทีมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาจัดพิธไีหว้ครู และมีนักศึกษามาร่วมพิธีอยา่งพร้อมเพรียง
        นายสุชชัพงษ์ คิมประเสริฐ นายกสโมสรนักศึกษา ม.เทคโนโลยีมหานคร เล่าถงึความประทับใจจากวันแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธี จนครั้งนี้มาเป็นตัวแทนในการจัดพิธไีหว้ครู ในกับน้องนักศึกษาใหม่ในวนันี้ ...การไหว้ ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง เป็นการแสดงความเคารพ การยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ เพื่อให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรใู้ห้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครจูึงเป็นเหมือนการ ประกาศความผูกพันระหวา่งครูกับศิษย์ที่จะมั่นคง ยืนยาวตลอดไป...

<< ย้อนกลับ