ข่าวสาร กิจกรรม

ทุนประชาสัมพันธ์ MUT กับกิจกรรมประทับใจ


ทุนประชาสัมพันธ์ MUT กับกิจกรรมประทับใจ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม กล่าวเปิดงานเข้าค่ายทุนสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โดยทุนดังกล่าว ให้สิทธิ์กับนักเรียน/นักศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 30 สถาบัน รวมทั้งโรงเรียนที่ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีคุณสมบัติต้องมีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำกิจกรรม เป็นนักพูดที่ดี และมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตปีต่อปี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ ผู้รับทุนต้องขึ้นตรงต่อสำนักประชาสัมพันธ์ฯ โดยมีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อที่สถาบันเดิมของตนเอง หรือสถาบันอื่นตามความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์ และจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558....ชมภาพบรรยากาศ

หรือรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-07-58/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-07-58/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-07-58/3.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-07-58/4.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-07-58/5.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-07-58/6.jpg

 

<< ย้อนกลับ