ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador ปี 3


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ จัดโครงการ “นักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador ปี 3”

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการจัดโครงการ“นักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador ปี 3” เพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครโดยผู้ที่ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นก็คือ ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ Ture Lab ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
        ทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador เป็นทุนที่ให้โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MOU) โครงการนี้ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 แล้วและคงจะมีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador เป็นทุนที่ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สามารถดึงทักษะความสามารถที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลอื่นได้ด้วย
        ในวันแรก มีกิจกรรมทั้งในช่วงเช้าและบ่ายในวันนี้จะเน้นไปทางด้านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น รวมถึงได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ทั้งที่เป็นนักศึกษาทุนในปีก่อนหน้านี้ และทำความรู้จักกับรุ่นพี่ในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และช่วงเวลา 15.00 น.-16.00 น. มีการอบรมในหัวข้อ “ภาวะความเป็นผู้นำ” วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในเรื่องนี้ คือ อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        ส่วนในวันที่สองวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทั้งช่วงเช้าและบ่ายนักเรียนทั้งหมดได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ยุติธรรมเที่ยงตรง หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จก็ประกาศผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้รับทราบว่าผู้ใดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้บ้าง และได้รับทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador เพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทางสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมหานคร...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_09.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_10.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_11.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_12.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_13.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_14.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_15.jpg
   

<< ย้อนกลับ