ข่าวสาร กิจกรรม

มหานครเปิดสาขาใหม่ !!!!


 

มหานครเปิดสาขาใหม่ !!!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/picture/register_enroll_green.png

 

หลักสูตรใหม่ Digital Economy ฮอตฮิต..สื่อวิทยุ FM 92.5 สัมภาษณ์สด วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 รายการวิทยุ จุดประกาย ขยายประเด็นออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์สด รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในฐานะสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี มีผลงานสิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศมากมาย โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงตอกย้ำจุดแข็งในด้านนี้ก่อนใคร ด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Engineering)” เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Z

 

 

Digital Economy คืออะไร
Digital Economy เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหมายถึงการติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา รวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวมหลายๆ เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน หรือเข้าใจง่ายๆ คือการใช้เทคโนโลยีทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Digital Economy
หลายคนมีความเข้าใจผิด คิดว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ E-Commerce ซึ่งเป็นการขายของทางออนไลน์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สามารถแบ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ 6 กลุ่ม
1. ธุรกิจด้านโทรคมนาคม
2. ธุรกิจด้านวิทยุ โทรทัศน์
3. ธุรกิจด้านไอที
4. ธุรกิจด้าน Digital Content (การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้)
5. การทำ E-Commerce (การทำการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)
6. การทำDIGITAL MARKETINGhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png
ซึ่งจะเห็นว่า E-Commerce เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เท่านั้น

โครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยีของทุกด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เรียนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่ออะไร
การเรียนเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถมองด้วยมุมกว้างๆ ได้ 2 มุม
1. เรียนเพื่อเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัล
จะเห็นว่าในศาสตร์ของเศรษฐกิจดิจิทัลต้องเป็นการบูรณาการหรือหลอมรวมเอาหลายศาสตร์ความรู้เข้ามาด้วยกัน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ แต่ถ้าเราเรียนเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งความรู้ที่ได้ยังไม่ครอบคลุมที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะผู้สร้างได้ เหตุผลง่ายๆ คือ เทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งในปัจจุบันถ้าใครมีความรู้ได้หลากหลายสาขาของวิชาชีพ จะได้เปรียบเรื่องการประกอบอาชีพทันที
2. เรียนเพื่อเป็นนักบริหารจัดการเศรษฐกิจดิจิทัล
เมื่อมีผู้สร้างเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัล ก็ต้องมีผู้นำมาบริหารจัดการ ซึ่งในสาขานี้ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลลึกซึ้งมากนัก เพียงแต่จะบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างไร ให้มีความต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบของโลกใบนี้

หลักสูตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (วศ.บ.)
วิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นวิศวกรรมเชิงประยุกต์ที่ต้องการผลิตวิศวกรที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และเข้าใจหลักการทำธุรกิจควบคู่กัน ผู้เรียนจะมีองค์ความรู้ในหลายๆ สาขาอย่างบูรณาการเข้าด้วยกัน เช่น ทางด้านโทรคมนาคม ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
รายละเอียดสาขาวิชาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (คลิก !!)

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ.)
เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจ เช่น การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน เป็นต้น โดยการจัดการนี้จะเป็นการจัดการผ่านระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหัวใจหลัก
รายละเอียดสาขาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (คลิก !!)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (วท.ม. เศรษฐกิจดิจิทัล)
มุ่งเน้นการใช้และสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศไปบริหารจัดการองค์กรดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) หรือ พาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (M-commerce) รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับตลาดดิจิทัลอย่างไร การวางโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างระบบอัจฉริยะทางธุรกิจด้วยดิจิทัล
รายละเอียดวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล(คลิก !!)

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. พาณิชย์ดิจิทัล)
เนื้อหาเพื่อรองรับนักบริหารรุ่นใหม่กับตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางกลยุทธ์ของตลาดพาณิชย์ดิจิทัล รวมไปถึงการบริหารเพื่อให้มีความเชื่อมโยงของระบบพาณิชย์ดิจิทัลทั้งระบบ
รายละเอียดบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คลิก !!)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MUTmahanakorn ค่ะ
 
 

 

 

<< ย้อนกลับ