ข่าวสาร กิจกรรม

“การใช้งานแอพลิเคชัน Google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning”


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานแอพลิเคชัน Google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานแอพลิเคชัน google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ณ อาคาร Iอาคารคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.นริศรา   อินทรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้กว่า 40 คน บรรยากาศค่อนข้างเป็นกันเอง
        การอบรม “การใช้งานแอพลิเคชัน google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ทางคณะผู้จัดงานได้เชิญ คุณศุภชัย ศศิกนก ตำแหน่ง Project Manager จากบริษัท CRM and Cloud Consulting Co.,Ltd. ซึ่งเป็น Google for Education Certified Trainee มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้รวมถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่น Google ในยุคปัจจุบันนี้
        จากการพุดคุยกับผู้ที่ได้รับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานแอพลิเคชัน google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ครั้งนี้ พบว่าการอบรมมีประโยชน์อย่างมากทั้งการเรียนรู้ตัวแอพพลิเคชัน google ที่ปัจจุบันเป็นมากกว่าแค่แหล่งค้นหาข้อมูลต่างๆ แต่ยังถูกพัฒนาให้ใช้ร่วมกับการทำงาน หรือพัฒนาต่อยอดให้คณาจารย์ที่รับฟังการอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนทำให้การเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ซึ่งแอพพลิเคชัน google สามารถนำมาตอบโจทย์กับการเรียนแบบ Active Learning ได้เป็นอย่างดีและเหมาะกับการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย
        การอบรมครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นการเพิ่มทักษะ และความสามารถของคณาจารย์เพื่อนำแอพพลิเคชัน google มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลดีระยะยาวต่อตัวนักศึกษาอย่างแน่นอน เพราะการเรียนไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ระบบการศึกษาเองก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกัน...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_01.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_02.jpg

<< ย้อนกลับ