ข่าวสาร กิจกรรม

MUT ชูหลักสูตรวิศวะ 2 ภาษา พร้อมดึงนักศึกษาเวียดนามเรียนต่อปริญญาตรี


        เวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 13 ของโลก และมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของทวีปเอเชีย รวมทั้งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐตั้งเป้าหมายเป็นประเทศ อุตสาหกรรมภายในปี พ.ศ. 2563  ด้วยการพัฒนาใช้เทคโนโลยีและทักษะแรงงานมากขึ้น เพื่อให้เวียดนามสามารถผลิต สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น น าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้นภารกิจที่ท้าทายของเวียดนามนั่น คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
        การพัฒนาด้านการศึกษาเวียดนาม จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันผู้ปกครองชาวเวียดนามก็ ให้ความสนใจต่อการศึกษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จากรายงานย้อนหลัง 5 ปีที่แล้ว ของ The World Education News and Reviews (WES) พบว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุด และมีปริมาณนักเรียนศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบันนักเรียนชาวเวียดนามมีมากที่สุด เป็นอันดับ 3 ของโครงสร้างนักเรียนในสหรัฐอเมริกา
        เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT พร้อมด้วย Dr.Peter B.Yim และ อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล ผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า “ร้อยละ 45 ของประชากรเวียดนาม อายุต่ำกว่า 25 ปี จึงทำให้นักเรียนเวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุด โดยสถิติล่าสุด ปี พ.ศ. 2558-2559 มีนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 53,000 ราย โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศยอดนิยมศึกษาต่อ โดยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 20 ประเทศ และอยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศเอเชีย รองจากญี่ปุ่น และ เกาหลี ตามลำดับ ที่สำคัญวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขายอดนิยมอันดับ 3 ที่นักเรียนเวียดนามเลือกศึกษาต่อ
        การศึกษาต่อในประเทศไทยของนักเรียนชาวเวียดนาม มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบ กับสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ไม่สูงนัก และค่าครองชีพที่ใกล้เคียงกับเวียดนาม การเข้าร่วมงานครั้งนี้ MUT ได้นำหลักสูตรสองภาษา (MUT Bilingual Programme) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ The University of Sheffield และ Oxford Brookes University ไปเชิญชวนนักเรียนมาศึกษาต่อ โดยเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใน 4 สาขาที่สอดคล้อง กับความต้องการตลาดเวียดนาม ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ และสาขาวิศวกรรมเคมี
        บทสรุปที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมงาน ผู้ปกครองและนักเรียนชาวเวียดนามจำนวนกว่า 20,000 รายที่เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจต่อหลักสูตรด้านวิศวกรรมของ MUT มากที่สุดได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รองลงมา วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ และวิศวกรรมโยธา ขณะเดียวกัน MUT ได้จัดโครงการมอบทุนเรียนฟรี ให้แก่นักเรียนชาวเวียดนาม และโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิชาการไทยไปสอนในมหาวิทยาลัยที่เวียดนาม เพื่อ แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญประสบการณ์ระหว่างกัน และเตรียมพร้อมพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพ และมาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคและในระดับโลก...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-06-60/21-06-60_14.jpg

<< ย้อนกลับ