ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษา MUT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 PLC Competition 2017


ทีมหุ่นยนต์ PLC MUT2 เอาชนะความท้าทายประดิษฐ์หุ่นยนต์ชู้ตบาสฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  PLC Competition 2017 ชิงแชมป์ประเทศไทย

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอร่วมแสดงความยินดี กับทีม PLC MUT2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ชู้ตบาสฯ (TPA Robo's. Basketball Competition 2017) พร้อมเงิน รางวัล 10,000 บาท ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท PLC Competition 2017 ชิงแชมป์ประเทศไทย  ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ชู้ตบาส จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย. 2560 ณ MCC Hall เดอะมอล์ งามวงศ์วาน
        โดยกติกาการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ชู้ตบาสฯ (TPA Robo's. Basketball Competition 2017) เป็น การแข่งขันเกมละ 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้แข่งขัน 3 คน หุ่นยนต์ 1 ตัว และลูกบาสเกตบอล 5 ลูก จุดมุ่งหมายเพื่อชู้ตลูกบาสเกตบอลเข้าห่วงฝ่ายตนเอง ผู้ชนะเกมคือทีมที่ชนะหลายคาบเวลาที่สุดในการแข่งขัน 3 คาบ คาบเวลาละ 3 นาที ผู้ชนะในคาบเวลาคือทีมที่ชู้ตลูกเข้าห่วงได้มากกว่าในคาบนั้น ก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ ละคาบเวลา ผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามจัดวางลูกทั้ง 5 ลูกบนเส้นวางลูกที่ก าหนด เมื่อเริ่มแข่งขันให้ผู้แข่งขันสั่งหุ่นยนต์ ท างานอัตโนมัติต่อเนื่องทั้งการหาต าแหน่งลูก จับลูกครั้งละ 1 ลูก แล้วชู้ตจนครบทั้ง 5 ลูกหรือจนคาบเวลา
        ความท้าทายในการแข่งขันคือหุ่นยนต์ต้องหาต าแหน่งลูก จับลูกจากพื้น และชู้ตลูกโดยอัตโนมัติครั้ง ละ 1 ลูกจนครบ5 ลูก โดยต้องเป็นการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์และสวิตช์ไฟฟ้าเท่านั้น 
        สมาชิกใน ทีม PLC MUT2  ประกอบด้วย นายปารเมศ ลอดทอง สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  นางสาวพลอยศิริ อัสโย สาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม  และนายธีรชัย บุญธรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง   โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอ นิกส์  นอกจากนี้ ยังมีทีมสนับสนุน (Backup) ประกอบด้วย นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  นาย สิณภาส  สุขดี ,นายเจตนรินทร์  วงษ์สุรินทร์, นางสาวณัฐธิชา  พันธ์ธง , นายธีรพงศ์  เนตรโสภา  และ  นาย อธิวัฒน์  ภูช านิพัฒนนันท์  จากสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-06-60/20-06-60_1.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-06-60/20-06-60_2.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-06-60/20-06-60_3.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_PLC_2017.jpg
   

<< ย้อนกลับ