ข่าวสาร กิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี กับท่านอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ ในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติตามที่ พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุิฒด้านกิจการอวกาศในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

        ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอวกาศทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

<< ย้อนกลับ