ข่าวสาร กิจกรรม

การประกวดโครงการ TRUE INCUBE YOUNG TECH STARTUP 2017


ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการ TRUE INCUBE YOUNG TECH STARTUP 2017

โครงการ TRUE INCUBE YOUNG TECH STARTUP 2017 ซึ่งเป็นโครงการ ประกวดเฟ้นหาไอเดียสร้างธุรกิจ Startup ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 โดยมีคุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน และรายละเอียด...
        • นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา
        • จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน โดยจะต้องมีสมาชิกในทีมจะต้องมีนิสิต/นักศึกษา อย่างน้อย 1 คน
        • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
        • ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ พร้อมส่ง Proposal เสนอผลงาน และ VDO Clip แนะนำผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 1 คลิป

 

        • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560 
        ส่งผลงานสมัครที่ www.trueincube.com หรือ e-mail: trueincube@truecorp.co.th
        รายละเอียดเพิ่มเติม ทางเว็บไซด์ www.trueincube.com โทร. (02) 658-0402 และ www.mut.ac.th

<< ย้อนกลับ