ข่าวสาร กิจกรรม

​​​​​​​พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)


 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทำความร่วมมือกับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

 

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยการลงนามทำความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้ลงนาม ร่วมด้วย รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พยานทางฝ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ผู้ลงนาม ร่วมด้วย คุณพุทธิ ธำรงศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป พยานทางฝ่ายบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ในการลงนามครั้งนี้ยังมีตัวแทนจาก บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) ก็คือ คุณอุดม ลิ้มมณีโชคชัย ตำแหน่ง System Engineer Manager เข้าร่วมเป็นพยานและกล่าวถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษาอีกด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-09-59/1.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-09-59/2.JPG

 

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.การพัฒนาการเรียนการสอน

3.การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

4.การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของทั้งมหาวิทยาลัยฯ และบริษัท

5.การสนับสนุนด้านต่างๆ ถ้าหากกรณีที่มีการร้องขอจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-09-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-09-59/4.JPG

 

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับทางบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้ง 2 ฝ่าย และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่การเรียนรู้นั้นมีมากกว่าแค่ในห้องเรียน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-09-59/5.JPG

 

<< ย้อนกลับ