ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล

Bachelor of Arts Program in English for Communication in Digital Age

 


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/01-09-59/1.png
 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างก็มีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้สะดวกขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ภาษาของ ประเทศสมาชิกอาเซียน และ เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงขึ้น

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจัดตั้ง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ยุคดิจิทัล โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความรู้ด้านภาษาควบคู่ไปกับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านภาษา
1. พัฒนาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถเป็นคนกลางในการสื่อสารงานด้านต่างๆระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน คือ การแปลและการล่าม เพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พัฒนาทักษะภาษาอาเซียน 1 ภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสื่อสารและรองรับขยายตัวของธุรกิจในเอเชีย

ด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒนาความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจ การตลาด และธุรกิจดิจิทัล
2. พัฒนาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับที่ใช้งานได้ และมีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอสำหรับการสื่อสารระดับสากล


ด้านทักษะการทำงานและนำเสนองาน
1. เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานจริงให้แก่นักศึกษา โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ทั้งหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเทศ
2. พัฒนาทักษะการนำเสนองานให้แก่นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำโครงการและนำเสนอโครงการของตนเองต่อหน้าบุคคลอื่น
 


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล) แตกต่างจาก หลักสูตรศิลปศาสตร์ ที่มีอยู่ในขณะนี้ เพราะไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่จะผลิตบุคลาการที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกำลังขยายตัวเป็นอย่างมากในขณะนี้ การที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล) ได้จัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะปฏิบัติที่จัดขึ้นเป็นประจำและการพัฒนาภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา จะทำให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานสูง สามารถทำงานด้านการสื่อสารองค์กรระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้หลากหลายประเภท และสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีความรู้และความเข้าใจ ทำให้มีโอกาสในการทำงานมากกว่านักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาเพียงอย่างเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ องค์กรระหว่างประเทศ/ภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานราชการ
(2) เลขานุการ องค์กรระหว่างประเทศ/ภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานราชการ
(3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ องค์กรระหว่างประเทศ/ภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานราชการ
(4) ผู้ประกอบการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
(5) อาชีพที่ต้องการผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
(6) อาชีพด้านการแปลและการล่าม

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/01-09-59/2.png

 

<< ย้อนกลับ