ข่าวสาร กิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สกอ.


 

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สกอ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-06-59/1.JPG

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดี คณะวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. ดร.สิริภักตร์ สิริโท คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพรช รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
ก่อนการเยี่ยมชมทั้ง คณะบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านงานวิจัยกับทางคณะผู้บริหารจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศอีกด้วย

 

ในส่วนของการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนแรกทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้พาคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าชมห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง คือ ห้องปฏิบัติการจำลองฟ้าผ่า (High Voltage) หลังจากนั้นในส่วนที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีมัลลิมิเตอร์เวฟ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (CNC/Rapid Prototype/MASI) และสุดท้ายในส่วนที่ 4 ได้เยี่ยมชมทางภาควิศวกรรมโยธา ในส่วนของ วิศวกรรมชลศาสตร์ และ การทดสอบความแข็งแกร่งของคอนกรีต และได้นั่งรถหวานเย็น (รถราง) ชมรอบๆมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง คณะสัตวแพทย์ ด้วย
ก่อนคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเดินทางกลับบ้านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-06-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเพื่องานวิจัย ได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมอีกในโอกาสหน้า
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-06-59/3.JPG

 

<< ย้อนกลับ