ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

หลักสูตรวิศวกรรมระบบวัดคุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สร้างความก้าวหน้า ใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
กับหลักสูตรวิศวกรรมวัดคุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-05-59/1.jpg

 

 

 

วิศวกรรมวัดคุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เน้นหลักการและการทำงานของ เครื่องมือวัด ที่ใช้ในการออกแบบและการกำหนดค่าของระบบอัตโนมัติในระบบไฟฟ้าและระบบนิวเมติก ฯลฯ วิศวกรมักจะทำงานกับอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการแบบอัตโนมัติเช่นในโรงงานผลิต ด้วยเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงระบบการผลิต, ความน่าเชื่อถือ, ด้านความปลอดภัย, การเพิ่มประสิทธิภาพและความมีเสถียรภาพ ในการควบคุมพารามิเตอร์ในกระบวนการหรือในระบบเฉพาะกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุดของวิศวกรการวัดคุมก็คือ การควบคุมพารามิเตอร์ของระบบ วิศวกรการวัดคุมปกติจะรับผิดชอบกับการบูรณาการ ตัวรับรู้ ทั้งหลายที่จะส่งสัญญาณที่ถูกบันทึกไว้, จอแสดงผลและระบบควบคุมให้ทำงานเข้าด้วยกัน วิศวกรวัดคุมอาจจะออกแบบ/ติดตั้งสายไฟและปรับแต่งสัญญาณ พวกเขาอาจจะต้องรับผิดชอบสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด, การทดสอบและการบำรุงรักษาระบบ

 


 

 

วิศวกรรมระบบวัดคุม เน้นหนักที่ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักร ควบคุมการทำงานเป็นระบบ ควบคุมการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ควบคุมการทำงานร่วมกันทั้งระบบของเครื่องจักรจำนวนมาก โดยเน้นที่การศึกษาการทำงานของระบบเครื่องจักรที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม ศึกษาการใช้งานเครื่องมือวัด ศึกษาการวิเคราะห์ผลที่แสดงออกบนเครื่องมือวัดว่าสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพอย่างไร ศึกษาการแก้ไขและออกแบบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรจากผลที่วัดออกมาได้ จุดเด่นด้านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม เป็นสาขาย่อยของ วิศวกรรมไฟฟ้า ที่เรียนเน้นหนักไปในด้านระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งงานด้านวิศวกรรมระบบวัดคุมนี้จะเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการผลิตแบบอัตโนมัติ และการทดสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ซึ่งมีส่วนการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ PLC แทบทั้งสิ้น เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจะช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของอุปกรณ์วัดและควบคุมต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
2. ห้องปฏิบัติการประยุกต์ จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้เครื่องมือที่ใช้จริงในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น PLC, SCADA, DCS เป็นต้น

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-05-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรระบบวัดคุม วิศวกรจะมีความเชี่ยวชาญด้านระบบการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม การออกแบบให้เครื่องจักรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ (Sensor) ตัวอย่างเช่น ตัววัดอุณหภูมิ ตัววัดค่าความชื้น ตัววัดค่าความดันในเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การทำงานแบบรวบยอด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน หรือสามารถออกแบบการทำงานของทั้งโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดรับวิศวกรรมระบบวัดคุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในหลายอัตรา
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-05-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ