ข่าวสาร กิจกรรม

​​​​​​​หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

เรียน สอน การตลาดแบบบูรณาการ เจริญก้าวหน้าทั้งองค์กรและตัวผู้เรียน สิ่งดีๆ แบบนี้หาได้จาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-05-59/1.png

 

 

การตลาด ถือได้ว่าเป็นกระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การและผู้ถือหุ้น การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่านทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่า แต่จริง ๆ แล้วการทำธุรกิจทุกอย่างก็ต้องใช้ด้านการตลาดทั้งนั้น เพราะรายได้ของธุรกิจส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากการตลาดและการขาย และด้านการตลาดก็เป็นส่วนผสมของการทำธุรกิจ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์

 


 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผู้ใช้สินค้าและบริการ เพื่อนำมาเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการให้แก่บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอสิ่งใด ๆ ให้แก่ผู้บริโภค ทำการออกแบบแนวความคิดในการนำเสนอ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อผู้ชม และผู้บริโภคให้ได้อย่างตรงใจ และ กระตุ้นการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยจัดการเรียนการสอนเรียงลำดับตั้งแต่เริ่มต้น การพิจารณากรณีศึกษาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้งาน ดังนี้

1. พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
2. ความสามารถด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนวิธีกระตุ้นความต้องการซื้อ
3. ความสามารถด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตในสาขาวิชาการตลาด สามารถเข้าทำงานฝ่ายการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด พนักงานขาย หรือทำงานในฝ่ายโฆษณาขององค์กรต่าง ๆ ทั้งที่หวังผลและไม่หวังผลกำไร นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำความรู้ทางการตลาด ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-05-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาการตลาด เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จบ สาขาวิชาการตลาด ออกไปเป็นนักการตลาด จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค การส่งเสริมให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์จัดความต้องการของตลาดต่อสินค้าและบริการ ทำให้นักการตลาดเป็นที่ต้องการของธุรกิจ หรือองค์กรที่มีมีการติดต่อกับผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการ อย่างมากถือได้ว่าเป็นกำลังหลักขององค์กรเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าต่อไป
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-05-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ