ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พลิกโฉมการเรียนในระบบการสื่อสารผ่านโลกดิจิทัล
กับหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-05-59/1.png

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการด้านบุคลากร ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกำลังมีการพัฒนาและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลง ของสังคมและระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน วิศวกรรมที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลายเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้พิจารณา เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น โดยมีปรัชญาในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ทางดานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบโครงขายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศรวมไปถึงการบริหารจัดการโครงข่ายเข้าด้วยกัน
จุดเด่นด้านการเรียนการสอน (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักสูตรที่ทำการรวมองค์ความรู้ทางด้านสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศที่ก้าวไป สู่โลก แห่งเสรีทางโทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสหวิทยาการ ทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์ ดังนั้น ผู้ศึกษาทางด้านนี้จะมีองค์ความรู้ในหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน

 


 

 

เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการที่โดดเด่น ภาควิชาประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง และห้องวิจัย 1 ห้อง ซึ่งทันสมัยมากแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication Lab) ห้องปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และห้องวิจัยการสื่อสารเชิงแสง (Optical Communication Research Lab) นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการ วิจัยเทคโนโลยีมิลลิมิเตอร์เวฟอีกด้วย ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยของภาควิชาฯ ยังคงมีการพัฒนาเครื่องมืออยู่สม่ำเสมอเพื่อใช้สนับสนุนการเรียน การสอนของอาจารย์และนักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของระบบสื่อสารในโลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีทั้งเครื่องมือทางด้านโทรคมนาคม และทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ครบครัน
อาชีพที่รองรับ วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสหวิทยาการทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์ที่ต้องการผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้หลายด้าน เพื่อนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผู้สำเร็จการศึกษาจึงสามารถทำงานในบริบทที่เกี่ยวข้อง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-05-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาออกไปแล้ว สามารถทำงานในงานบริษัทสื่อสารข้อมูล ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่ บริษัททางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ และบริษัททางด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น หลักสูตรนี้จะเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต สื่อสัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร ระบบสายส่ง และ การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อีกทั้งหลักสูตรยังถูกออกแบบให้นักศึกษามีความตระหนักในความสำคัญ ของสาขาวิชาชีพต่อประเทศชาติ และสำนึกที่จะสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดำรงหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นประชากรที่ดี ทรงคุณค่าของสังคม
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-05-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ