ข่าวสาร กิจกรรม

​​​​​​​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สร้างนักการเงินการธนาคารที่มีความสามารถตอบโจทย์องค์กร


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/10-05-59/1.jpg

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การที่จะประกอบธุรกิจนั้นเรื่องของการบริหารงานจัดว่าสำคัญมากถ้าบริหารเงินผิดพลาดก็อาจจะทำให้บริษัทต้องปิดตัวลงได้ สาขานี้จึงเน้นสอนเกี่ยวกับ การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้ และในการเรียนสาขานี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวสถาบันการเงินและธนาคาร เช่น ระบบการธนาคารพาณิชย์ การปล่อยสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ ฯลฯ เราจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ และยังมีวิชาเลือกเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือหุ้นด้วย
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นที่ความเข้าใจด้านการลงทุน การเงินหมุนเวียนในบริษัท ขั้นตอนทางการเงินที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัท การหาเงินทุนเสริมให้แก่บริษัทให้เกิดสภาพคล่องสูง เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐานการบริหาร การบริการ ความเข้าใจทางการเงิน การลงทุน กระแสเงิน โดยมีลำดับดังนี้

1.พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
2.ความสามารถด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมุมกว้าง (มหภาค) และมุมมองเฉพาะด้าน (จุลภาค)
3.ความสามารถด้านการบริหางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 

 


 

 

อาชีพที่รองรับ ก็คือ นักบริหารการเงินและการธนาคาร มีความเชียวชาญด้านการลงทุน การมองกระแสเงินที่จะต้องไหลเวียนภายในบริษัทและองค์กร การหมุนเวียนของกระแสเศรษฐกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญทำให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลล้วนมีความต้องการนักการเงินการธนาคารมาดูแลจัดการการเงินขององค์กร ด้วยการเปิดตำแหน่งรองรับงานไว้หลากหลาย
แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักบริหารการเงิน นักการธนาคาร นักการประกันภัย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การเงิน นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/10-05-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ สาขาวิชาการเงินการธนาคารคณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของแต่ทุกองค์กรเลยก็ว่าได้ หากองค์กรไหน ได้นักบริหารการเงินที่ดี องค์กรเหล่านั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้าได้ย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ขององค์กร และเชื่อว่าจะเป็นนักบริหารมืออาชีพในอนาคตต่อไป
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/10-05-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ