ข่าวสาร กิจกรรม

วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สร้างความก้าวหน้าทางระบบการสื่อสารก้าวทันยุคดิจิทัล


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-05-59/1.png

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่สร้างดาวเทียมเพื่อการสื่อสารขนาดเล็กและสามารถส่งดาวเทียมออกไปโคจรอยู่นอกอวกาศได้ดาวเทียมดวงนี้มีชื่อว่า ดาวเทียมไทพัฒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน
วิศวกรรมโทรคมนาคม เน้นหนักในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ และให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบวงจร อุปกรณ์การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดลำดับการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการสื่อสารอยู่เลย และรูปแบบการสอนยังทำให้ผู้ที่มีความรู้อยู่เดิมได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าติดตามและทำให้เกิดการเรียนร่วมกันของนักศึกษา
จุดเด่นด้านการศึกษาการเรียนการสอน ทั้ง ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ การเรียนการสอนเน้นทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆเช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารความถี่วิทยุ ระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบสื่อสารเชิงแสง
 

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรติดตั้งและดูแลระบบการสื่อสาร เช่น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท การสื่อสารโทรคมนาคม จำกัด, บริษัทไทยคม, บริษัท AIS, บริษัท DTEC, บริษัท Telecom Asia, บริษัท TT&T, บริษัท Ericsson, บริษัท Nokia และบริษัทเอกชนที่ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมอีกมากมาย
2. วิศวกรออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท ช่อง 9, สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 หรือประจำอยู่ที่สถานีทวนสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุต่างๆ ทั่วประเทศ
3. วิศวกรดูแลระบบระบบสื่อสารสำหรับการบินพาณิชย์ เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด, บริษัท วิทยุการบิน จำกัด หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาชีพที่รองรับ ของวิศวกรโทรคมนาคม มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสื่อสารระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งการสร้างอุปกรณ์ระบบสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสมัยใหม่ ทำให้มีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากเปิดรับเข้าทำงานในหลายอัตรา
แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งในสาขาวิชานี้มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับศึกษาและทำวิจัยเป็นจำนวนมาก เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารเชิงแสง, เทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคม, เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึง เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม เป็นต้น

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-05-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้สร้างระบบการสื่อสารแบบไร้พรมแดนเพื่อก้าวทันในยุคนี้ที่เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว ทำให้การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความทันสมัยตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบออกไปสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่าวิศวกรโทรคมนาคมจะเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-05-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ