ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
สอนการวางแผนงานอย่างแม่นยำพาองค์กรสู่ความเจริญก้าวหน้า


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-05-59/1.png

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในบริษัท หรือโรงงานที่มีกิจกรรมการผลิต เป็นการบริหารจัดการระบบสายการผลิต จัดสรรสินค้าคงคลัง วางแผนการสั่งซื้อ จัดสรรคนและทรัพยากร บริหารต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม รวมถึงวางแผนการผลิตอย่างมีลำดับขั้น
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นสาขาที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างวิศวกรอุตสาหการที่ขาดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และนักบริหารจัดการที่ขาดความรู้ด้านเทคนิคด้านการผลิต การจัดการด้านคุณภาพและการลดต้นทุนในการผลิต เนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็นการศึกษาแนวทางในการจัดการและประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานด้านบริหารธุรกิจ เช่น ระบบบัญชีเบื้องต้น บัญชีต้นทุน การจัดการทางบัญชี การจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการองค์กร ความรู้ด้านการภาษีอากร การเงินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการทางอุตสาหกรรม การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การจัดการงานผลิต การวิจัยดำเนินงาน เป็นการศึกษาเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ในการประกอบกิจการ เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการประกันคุณภาพสินค้า เป็นต้น
 

 

อาชีพที่รองรับ นักการจัดการอุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำให้องค์กรเติบโต เจริญก้าวหน้า การผลิตได้จำนวนมากและแม่นยำ ทำให้บุคลากรในองค์กรแสดงศักยภาพออกมาเพื่อประโยชน์แก่องค์กร การจัดการผลผลิตให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้นักการจัดการอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการขององค์กรและโรงงานที่ต้องการเติบโตและได้ผลประกอบการที่ดี ทำให้มีการเปิดรับตำแหน่งงานจำนวนมาก
แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สามารถเข้าทำงานในฝ่ายการผลิต ทำหน้าที่วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์และออกแบบงานผลิต ประสานงานระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบุคคล จัดสมดุลสายการผลิต จัดระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในขณะเดียวกันการศึกษาต่อยังสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขา อาทิ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการงานวิศวกรรม MBA จิตวิทยาอุตสาหกรรม

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-05-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สอนองค์ความรู้ที่แตกต่างไม่ใช่แค่นักบริหาร แต่ต้องเป็นนักปฏิบัติการที่สามารถนำความรู้จาการเรียนไปประยุกต์ใช้กับหารทำงานเพื่อพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำในสิ่งที่ควรจะทำและต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วย ถึงจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-05-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ