ข่าวสาร กิจกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มากกว่าการเรียนเพื่อธุรกิจ


 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มากกว่าการเรียนเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มากกว่าการเรียนเพื่อธุรกิจ

แต่เป็นการประสมประสานการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ


 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-04-59/1.png

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มีเรื่องของเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจทุกหน่วยงาน องค์กรมีคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน นักบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงจำเป็นเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือสาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่องธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามที่กำหนด สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์สำหรับเลี้ยงชีพ และเจริญเติบโตในโลกของอาชีพได้อย่างมั่นคง
 

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นที่ความเข้าใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาบริหารงานในบริษัท และนำมาช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้า มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในองค์กร โดยการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการจัดลำดับการเรียนการสอนตั้งแต่ขึ้นพื้นฐาน การนำไปประยุกต์ใช้ และการนำกรณีศึกษามาวิเคราะห์เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานต่อไป
อาชีพที่รองรับ นักบริหารคอมพิวเตอร์เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในการพัฒนาโปรแกรม อีกทั้งมีความเข้าใจในโครงสร้างทางการบริหารและเศรษฐกิจเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้ตรงกับความต้องการในงานด้านการบริหารทุกประเภท และมีข้อได้เปรียบในการออกแบบการใช้งานให้เหมาะแก่ผู้ใช้เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทจำนวนมากเปิดตำแหน่งงานสำหรับรับนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหลายตำแหน่งงาน
แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถทำงานในตำแหน่งเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ เว็บดีไซน์เนอร์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาองค์กร สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-04-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถต่อยอดในด้านอื่นๆได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประสมประสานกับการทำงาน การทำธุรกิจขององค์กรได้ หรือแม้แต่สามารถประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจของตนเองได้เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมากกว่าการเรียนเพื่อธุรกิจ แต่ตัวผู้เรียนเลือกเองได้ว่าจะทำงานอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-04-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ