ข่าวสาร กิจกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เรียนไม่ยากอย่างที่คิด แถมหางานทำได้ง่าย


 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เรียนไม่ยากอย่างที่คิด แถมหางานทำได้ง่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เรียนไม่ยากอย่างที่คิด แถมหางานทำได้ง่าย


 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-04-59/1.png

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผล ระบบโดยรวม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทุก ๆ ด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา รวมไปถึง การเงิน งานของวิศวกรอุตสาหการ จะเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ รวมไปถึงงานแก้ไขและป้องกันปัญหาของการผลิตหรือการดำเนินงาน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดยหากลวิธีต่าง ๆ ในการควบคุม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด
วิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ การเข้าใจภาพรวมการทำงานของทั้งองค์กร หรือโรงงาน การเข้าใจถึงสิ่งปลีกย่อยระหว่างการทำงาน รวมถึงสภาพที่เหมาะสมแก่การทำงาน แล้วนำทั้งหมดมาออกแบบให้เกิดการทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนการสอนมีการจัดลำดับไว้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจได้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน การทดสอบการออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน และวัดประสิทธิภาพ
 

 

จุดเด่นด้านการเรียนการสอน (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) วิศวกรรมอุตสาหการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้างและการปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบงานทางด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต หรืออุตสาหกรรมการบริการ โดยการนี้ต้องอาศัยการผสมผสานการบริหารจัดการทั้งเรื่องของ คน วัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ร่วมกันไป อีกทั้งความรู้ทางสถิติสำหรับ วิศวกรรมศาสตร์และการวิจัย ดำเนินการที่สามารถนำมาใช้ออกแบบทำนายและประเมินผลการทำงานของระบบ เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับระบบต่าง ๆ ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน และผลประกอบการขององค์กรเพิ่มขึ้น โดยผู้เรียนจะได้เรียนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เน้น การปฏิบัติงานกับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริง ๆ เช่น เครื่อง CNC,Cutting Tool, Rapid Prototype, PLC, Open CIM นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (software) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริง ๆ ให้ศึกษา เช่น Arena, ERP, Minitab, Ergonomics เป็นต้น โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริง มีการประเมินผล และให้ใบรับรอง เช่น SAP Certificate ซึ่งตรงกับที่ตลาดงานต้องการ
อาชีพที่รองรับวิศวกรอุตสาหการ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนวการผลิตอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน ทั้งแนวการผลิตที่เป็นบุคคล หรือแนวผลิตที่เป็นการวางเครื่องจักร หรือแม้แต่แนวการผลิตที่เป็นเครื่องจักรผสมกับบุคคลทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงการทำงานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน และในกรณีการออกแบบที่ตั้งวัสดุสำหรับทำงานของบุคคลจำเป็นที่จะต้องออกแบบให้สอดรับกับการวางท่าทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำงานของบุคคลที่ผิดท่าเป็นเวลานาน ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการผู้ที่ออกแบบ และการวางระบบการทำงานของบริษัท มีการเปิดตำแหน่งรองรับอย่างหลากหลาย

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-04-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผลิตวิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย รวมถึงการผลิตบัณฑิตใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อตอบโจทย์การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วย วิศวกรอุตสาหการจึงจำเป็นต่อการขับเคลื่อนขององค์กร นักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกคนต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิศวกรรม รวมถึงคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารการจัดการ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา สามารถการวิจัยดำเนินงาน ทรัพยากรต่าง ๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงาน และทรัพยากรเพื่อบรรลุจุดประสงค์การดำเนินงานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-04-59/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ