ข่าวสาร กิจกรรม

​​​​​​​คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ


 

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรที่สอนนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและพาองค์กรขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-04-59/2.JPG

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนที่วางไว้ ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) และกำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสำเร็จตามแผนที่กำหนด
การเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการงานบุคคลและองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งให้เกิดประสิทธิผลของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมและก้าวล้ำคู่แข่งไปได้ โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจทางการจัดการ การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้งาน โดยมีลำดับดังนี้

1.พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
2.ความสามารถด้านการบริหารงานองค์กร งานบุคคล การกำหนดพฤติกรรมขององค์กร การจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
3.ความสามารถด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 

 

อาชีพที่รองรับสำหรับนักการจัดการ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำให้องค์กรเติบโต เจริญก้าวหน้า ทำให้บุคคลากรในองค์กรแสดงศักยภาพออกมาเพื่อประโยชน์แก่องค์กร การจัดการแนวทางหลักขององค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้นักจัดการเป็นที่ต้องการขององค์กรที่ต้องการเติบโตและได้ผลประกอบการที่ดี ทำให้มีการเปิดรับตำแหน่งงานจำนวนมากทั้งทางภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือสายอาชีพนักจัดการได้ และจะเปลี่ยนกำลังหลักขององค์กร เพื่อดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นนักศึกษาที่จบออกไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ จึงจำเป็นต้องทำงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลควบคู่กัน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-04-59/3.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-04-59/1.jpg

 

<< ย้อนกลับ