ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์การทำงาน

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/01-04-59/1.JPG

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี จัดทำโครงการ Student Exchange Program: Large Animal and Wildlife Clinical Practice at MUT โดยในปีนี้มี Miss Nora Weger นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยมี อ.สพ.ญ.ธัชฎาพร ไชยคุณ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารสัตวแพทยศาสตร์ ห้อง R306 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และทวีปยุโรปในด้านการผลิตสัตวแพทย์ ความตกลงร่วมมือทางวิชการครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สี่อประกอบการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการจัดส่งอาจารย์พิเศษมาสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทุกปีคลอดจนการพัฒนาอาจารย์ โดยทางประเทศเยอรมนี ให้ทุนการศึกษากับอาจารย์ประจำของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี แล้วรวม 10 คนและกำลังศึกษาอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว ไม่ใช่เพียงมีนักศึกษาจาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี เข้ามาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าไปแลกเปลี่ยนการเรียนที่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์แฮนโนเวอร์ประเทศเยอรมนี ด้วย รวมถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยังมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก คือ มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน และ มหาวิทยาลัยคิตาซาโตะประเทศญี่ปุ่น การจัดทำโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์ก็คือ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์การทํางาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และสามารถทํางานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้นักศึกษา เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพต่อไปเมื่อสําเร็จการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

และยังเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมากเพราะจะได้ ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง และประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โครงการดีๆ แบบนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษาที่จบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทุกคน มีความสามารถ มีศักยภาพ และคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล และเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคตต่อไป

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/01-04-59/3.JPG

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/01-04-59/2.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/01-04-59/4.JPG

 

<< ย้อนกลับ