ข่าวสาร กิจกรรม

วิศวกรรมโลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่เรื่องระบบการขนส่งที่ใครๆ ก็สามารถทำได้


 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่เรื่องระบบการขนส่งที่ใครๆ ก็สามารถทำได้

 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ไม่ใช่แค่เรื่องระบบการขนส่งที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องวางระบบอย่างมีแบบแผน

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-03-59/1.png

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนใน คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ตอบโจทย์ต่อระบบการขนส่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง ทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางภาคพื้นดิน ล้วนแล้วแต่จำเป็นที่จะต้องพึ่งการทำงานของวิศวกรโลจิสติกส์ทั้งสิ้น เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งเป็นไปตามกระบวนการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิศวกรรมโลจิสติกส์ มุ่งเน้นที่ความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ระบบงานด้านโลจิสติกส์ การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรและการใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานในโรงงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร มีความเข้าใจในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานเฉพาะส่วนในระบบโลจิสติกส์อย่างครบถ้วน โดยการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ และความรู้ทางวิศวกรรมในการพัฒนาอุปกรณ์รองรับการทำงานในอุตสาหกรรมหลายแขนง โดยมีการเรียงลำดับดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานทางระบบโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรมการผลิต การบริหารจัดการ
2. การประยุกต์เครื่องมือเครื่องจักรให้สอดคล้องต่อการผลิตแต่ละอุตสาหกรรม
3. การออกแบบและการวัดประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและบริษัท

 

 

จุดเด่นด้านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมการขนส่ง กลยุทธ์การกระจายสินค้า การจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า กฎหมายการขนส่งและพิธีการทางศุลกากร การจัดการโซ่อุปทานในระบบโลกาภิวัตน์ โลจิสติกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับระดับสากลได้โดยผู้เรียนจะได้เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ เน้นการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (software) ที่ใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์จริง ๆ เช่น ERP Program เป็นต้น โดยมีการออกใบรับรอง SAP Certificate ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการที่โดดเด่น

1. Work Study & Ergonomics Laboratory: ปฏิบัติการศึกษาการทำงานและการยศาสตร์
2. Material and Foundry Laboratory: ปฏิบัติการวัสดุและงานหล่อ
3. Software Computer Laboratory : ปฏิบัติการซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
- "Minitab" สำหรับ ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพการผลิต
- "Arena" สำหรับ ศึกษาการจำลองสถานการณ์
- "Ergonomics" สำหรับ ศึกษาด้านการยศาสตร์
- "ERP" สำหรับ ศึกษาระบบวางแผนการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สำหรับอาชีพที่รองรับนั้น วิศวกรโลจิสติกส์ มีความเชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบงานจำแนกไปตามแต่ละอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสมต่อแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโรงงานเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์เปิดตำแหน่งงานมากมาย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-03-59/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-03-59/3.jpg

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไปนักศึกษาจะสามารถเป็นวิศวกรโลจิสติกส์ที่ดีได้ และใช้ความสามารถที่เรียนมาจัดการงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-03-59/4.jpg

 

<< ย้อนกลับ