ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ

 

รู้หรือไม่ ? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-03-59/1.png

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันเอกชนมีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาผสานรวมเข้ากับงานนิเทศศาสตร์ เป็นการผสานองค์รวมของงานนิเทศศาสตร์ได้อย่างลงตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความสามารถ และความสร้างสรรค์ออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ มุ่งเน้นที่ความสามารถในการสร้างสื่อให้เป็นที่สนใจ ทั้งสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย งานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ทั้งยังมีความรู้ในด้านการบริหารเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีขึ้นมา โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจทางสื่อและสารสนเทศ การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้งาน โดยมีลำดับดังนี้

1. พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
2. ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการรับสื่อของผู้ชม ผู้ฟัง และวิธีในการถ่ายทอด
3. ความสามารถด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

อาชีพที่รองรับและแนวทางการประกอบอาชีพ นักสารสนเทศการสื่อสาร เป็นผู้ที่เชียวชาญด้านการสร้างสื่อ สารสนเทศทั้งงานพิมพ์ ภาพถ่าย วีดีโอ ข้อความการกระจายเสียง และโดดเด่นในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้โดนใจผู้รับสื่อ ทำให้หน่วยงานที่มีความต้องการบุคลากรในการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานออกไปวงกว้างไม่ว่าจะรูปแบบใด สิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง มีความต้องการนักสารสนเทศการสื่อสาร ด้วยการเปิดตำแหน่งงานจำนวนมาก แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพทางด้านการสื่อสารมวลชนได้ทุกแขนง เช่น นักหนังสือพิมพ์ นักวารสารศาสตร์ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีพื้นฐานความรู้ทางการบริหารธุรกิจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถเข้าใจกระบวนการดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันการศึกษาต่อระดับปริญญาโทผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์ หรือ MBA ทางการสื่อสารการตลาดได้
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-03-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-03-59/4.JPG

 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-03-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ คณะบริหารธุรกิจ มีความเชื่อมั่นว่าบัณฑิตในสายงานนิเทศศาสตร์ หรือ นักสารสนเทศการสื่อสาร ที่ออกจากรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่แพ้ใคร สามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ นักนิเทศส่วนใหญ่เป็นนักคิด นักฝัน แต่สิ่งที่คิด สิ่งฝันที่ใหญ่ มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศการการเริ่มต้น และลงมือทำ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-03-59/5.jpg

 

 

<< ย้อนกลับ