ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2558


 

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2558

 

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2558

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-03-59/1.jpg

 

 

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2558 ตามระเบียบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมีการจัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาผู้ที่จะได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2558” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายในครั้งนี้ด้วย


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-03-59/2.jpg

 

นั่นคือ นายวิชัย ศรชัยปัญญา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาอยู่ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมเคมี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.85 ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักศึกษาที่คู่ควรกับการได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีเป็นอย่างยิ่ง เหรียญรางวัลที่นักศึกษาได้รับในครั้งนี้เป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อมหาวิทยาลัยฯ และเหรียญรางวัลที่ได้รับมาในครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่นักศึกษาตั้งใจเรียนมาตลอด 4 ปีการศึกษา เพราะฉะนั้น นายวิชัย ศรชัยปัญญา เป็นนักศึกษาอีก 1 คน ของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่สามารถเป็นแบบอย่างของรุ่นน้องในรุ่นต่อๆ ไปได้ และทุกอย่างที่นักศึกษาคิดจะทำ คิดจะเป็น ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยินดีจะสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่จะต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องเป็นสำคัญ

 

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ใช่เพียงสถาบันการศึกษาแต่ยังเป็นสถานที่
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีที่มีคุณค่า และเป็นคนเก่งที่มีคุณภาพ อีกด้วย"

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-03-59/3.jpg

 

 

<< ย้อนกลับ