ข่าวสาร กิจกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรที่ผู้หญิงเรียนได้ ผู้ชายเรียนดี


 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรที่ผู้หญิงเรียนได้ ผู้ชายเรียนดี

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรที่ผู้หญิงเรียนได้ ผู้ชายเรียนดี

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-02-59/1.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-02-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถือได้ว่าผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพมากที่สุดเปิดสอนในหลากหลายสาขา วันนี้จะได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นสาขาที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า เป็นสาขาที่เรียนจบไปเพื่อไปก่อสร้างถนน แต่จริงๆ แล้วงานวิศวกรรมโยธาทำได้มากกว่าแค่การสร้างถนน และยิ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาชีพวิศวกรโยธาจะเป็นอาชีพที่มีความต้องการเป็นอันดับต้นๆ เลยทีเดียว
วิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นไปที่การคำนวณและการออกแบบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ฯลฯ ที่เป็นองค์ประกอบของการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างครบวงจร การเรียนการสอนมีการจัดลำดับการศึกษาตั้งแต่การคำนวณโครงสร้างการรองรับน้ำหนัก ความคงทนของการเลือกใช้วัสดุสำหรับก่อสร้าง รวมถึงการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหลังการก่อสร้าง
จุดเด่นของการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิศวกรรมโยธา เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เกี่ยวข้องโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชนตลอดจนคุณภาพชีวิต วิศวกรรมโยธาครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้าง การขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน การพัฒนาลุ่มน้ำ การสร้างเขื่อน การป้องกันน้ำท่วมการออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ การออกแบบระบบสัญญาณไฟเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่ง การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ดิน และน้ำ การรังวัดและจัดทำแผนที่ ไปจนถึงงานทางด้านการวางแผน การบริหารงานและการควบคุมการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ หมวดสาขาวิชาย่อยของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่

1. วิศวกรรมโครงสร้าง
2. วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
3. วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
4. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5. วิศวกรรมสำรวจ
6. วิศวกรรมปฐพี
7. วิศวกรรมการขนส่ง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-02-59/3.JPG

 

 

 

เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการที่โดดเด่น อาคารโรงประลองขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

1. หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการของหมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ และห้องปฏิบัติการโครงสร้าง
2. หมวดงานวิศวกรรมสำรวจ มีเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ กล้องสำรวจ กล้องระดับ RTK GPS Total Station และ Digital Level เพื่อรองรับงานวิจัยทางด้านการสำรวจขอบเขตและการจัดทำแผนที่ทางทะเล นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางด้าน GIS สำหรับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิศวกรรมปฐพีอีกด้วย
3. ในหมวดวิศวกรรมปฐพี มีเครื่องมือทดสอบที่สามารถทดสอบคุณสมบัติดิน ได้ครอบคลุมการใช้งานและการวิเคราะห์ออกแบบได้ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง

อาชีพที่รองรับและแนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรโยธามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ห้องพักขนาดเล็กจึงถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ โดยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของชีวิตทุกชีวิต รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบ ระหว่างก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง ทำให้ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ที่มีงานด้านการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา เชิงโครงสร้างขนาดใหญ่เปิดรับ วิศวกรโยธา ในหลายอัตรา แนวทางการประกอบอาชีพ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เช่น ตำแหน่งวิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน หน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และ เปิดกิจการของตนเอง (ธุรกิจส่วนตัว)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรับรอง (ใบ กว.) สามารถไปสอบได้ที่สภาวิศวกร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครยังสนับสนุนความสามารถของวิศวกรโยธาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ รวมถึงอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถทั้งหมดของ วิศวกรโยธา จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการฝึกฝน เพราะฉะนั้นแล้ว การเรียนรู้ ความสามารถที่ดี ต้องอาศัยการฝึกฝนควบคู่กันไปด้วย ถึงจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าคุณคือ วิศวกรโยธา ที่จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-02-59/4.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-02-59/5.JPG

 

<< ย้อนกลับ