ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล


 

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศาสตร์ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-02-59/1.JPG

 

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล เป็นยุคที่ทุกคนคงปฎิเสธไม่ได้ว่าศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็จะมีงานทางด้านโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์นี้และได้มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์ในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่สายงานทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เป็นวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรที่ 4 แล้วที่ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะมากล่าวถึงและควรเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความรู้จักกับศาสตร์ทางด้านนี้
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นที่การพัฒนาความสามารถในด้านการทำงานได้จริงของนักศึกษา ในทุกศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ทั้ง ความรู้ด้านโปรแกรม (Software) ความรู้ด้านฐานข้อมูล (Database) ความรู้ด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงเครือข่าย (Network and Network Security) ความรู้ด้านพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) รวมถึงระบบปฏิบัติการ (OS: Operation System) และทางคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังการสนันสนุนให้ทำการสอบรับใบแสดงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง (Cisco, Oracla, Infomax, ECH etc.)

 

 

 

จุดเด่นด้านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรม เช่น การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็นต้น ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (วงจรพื้นฐานและการออกแบบวงจร) ด้านโครงสร้างของข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทำงานได้จริง การออกแบบทุกระบบของศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน เรียนรู้ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ของคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อาทิ วิชาการโปรแกรมสมัยใหม่ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ฯลฯ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
2. ห้องปฏิบัติการโครงข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จัดเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
3. ห้องปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรม เพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

อาชีพที่รองรับ สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ มีความสามารถหลากหลายทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งการใช้งาน การออกแบบการสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการเติบโตขององค์กรอีกด้วย ซึ่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงเป็นที่ต้องการขององค์กร บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม มีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ และวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงเปิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีคุณภาพ และนักพัฒนาที่มีความสามารถ เพื่อออกไปรับใช้สังคม

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-02-59/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-02-59/3.JPG

 

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการก้าวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม มีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ และวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงเปิด หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีคุณภาพ และนักพัฒนาที่มีความสามารถ เพื่อออกไปรับใช้สังคม

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-02-59/4.jpg

 

<< ย้อนกลับ