ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี


 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-02-59/1.JPG

 

ถ้าพูดถึง "นักบัญชี" คงไม่มีใครไม่คุ้นกับคำนี้ แต่จะมีคนที่รู้จักบทบาทและหน้าที่จริง ๆ แค่ไหน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ นักบัญชีกัน "นักบัญชี" เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตามเงินเข้าออกบริษัท และมีความสามารถในการออกแบบการเดินเงินภายในบริษัท กำหนดทิศทางการรับและการจ่ายเงินของบริษัท ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทเอกชน หรือภาครัฐบาลมีความต้องการนักบัญชีมาดูแลจัดการ จึงถือว่าเป็นอาชีพและตำแหน่งงานที่มีความสำคัญเลยทีเดียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้เปิด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจทางบัญชี การติดตามรายรับ รายจ่าย และการเคลื่อนไหวของเงินในองค์กร ความสามารถในการออกแบบและกำหนดความเป็นไปทางการใช้จ่ายและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจทางบัญชี การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้งาน โดยมีลำดับดังนี้

1. พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
2. ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางบัญชี และสรุปเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการบริหาร
3. ความสามารถด้านการบริหางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 

 

สำหรับบัณฑิตที่จบจาก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีตำแหน่งรองรับงานไว้หลากหลายดังนี้

1. Audit Assistant
2. Managerial Accounting Assistant Manager
3. Risk Management
4. Investment (Bank)
5. Business Analyst
6. Management Accounting Assistant
7. Payment & TAX Operator

แนวทางประกอบอาชีพ
ธุรกิจวิชาชีพการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 บัญชีบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพใน 2 ลักษณะ คือ

1.การจัดทำข้อมูลทางการบัญชี การวางแผนทางด้านภาษีอากร เช่น นักบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
2.การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และปฏิบัติงานรวมทั้งงานให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี เช่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอาการ ด้านการลงทุน และผู้สอบบัญชี

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-02-59/2.JPG

 

ถึงตอนนี้ อยากให้ค้นหาความชอบ ความถนัด และความต้องการของตัวเอง
เพื่อเลือกเรียนในสิ่งนั้น และจะได้เรียนอย่างมีความสุข

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-02-59/3.JPG

 

 

<< ย้อนกลับ