ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขายอดฮิตที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สาขายอดฮิตที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ

 

 

 

นักศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กว่า 80% เป็นนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลังจากที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ให้ข้อมูลเรื่องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กันไปแล้วนั้น วันนี้ก็จะได้มาทำความรู้จักกับวิศวกรรมศาสตร์อีกแขนงหนึ่งก็คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังนั้น มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการควบคุมไฟฟ้าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และโรงงาน ไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ร่วมไปถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน
 

 

 

จุดเด่นด้านการเรียนการสอน (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เรียนตั้งแต่ระบบการผลิตไฟฟ้าในทุก ๆ รูปแบบศึกษาเรื่องการส่งจ่ายพลังงานที่ผลิตได้ไปตามสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะมีส่วนที่ได้เรียนคือ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ไปจนถึงระบบจำหน่าย ซึ่งก็คือสายไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ทั่วไป และไฟฟ้ากำลังยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าขนาดเล็กและกลางด้วย นอกจากทฤษฏีแล้วในวิชาเฉพาะเหล่านี้ยังมีห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทดลองได้ปฏิบัติ และใช้งานเครื่องมือจริง ๆ ซึ่งควบคุมโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสาขานั้น ๆ นอกจากนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่ค่าไฟฟ้าและพลังงานมีราคาแพง ภาควิชาฯยังเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การออกแบบไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานในระยะยาวและการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น และนักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนหลากหลายประเภท เนื่องจากพลังงานที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มีโอกาสที่จะหมดไป
การเรียนการสอนจะเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นการประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการควบคุมและใช้งานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. กฏพื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า
2. กฎ ข้อบังคับในการออกแบบและใช้งานไฟฟ้าแรงสูง
3. การทอนกำลังไฟ การควบคุมปริมาณไฟ
4. การควบคุมปริมาณไฟฟ้าแก่เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง
5. การออกแบบวงจรควบคุมการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่แรงดันต่ำถึงไฟฟ้าแรงดันสูง
6. การออกแบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้าง
7. กฏ ระเบียบ ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
8. การใช้งานเครื่องมือวัดสำหรับไฟฟ้าแรงสูง

ห้องปฏิบัติการที่ใช้เรียนจริงได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
2. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังประกอบด้วยชุดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ทันสมัย
3. ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
4. ห้องปฏิบัติการ SCADA และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เป็นห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีระบบ SCADA จำลองการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่าย หม้อแปลง ภาระทางไฟฟ้าและระบบตัดต่อ

วิศวกรที่จบในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จะมีความเชี่ยวชาญการออกแบบ และการควบคุมการปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าสำหรับสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ขนาดห้องพักอาศัย ถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีความสามารถด้านโรงงานผลิตไฟฟ้า และอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ทุกภาคธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องรับวิศวกรไฟฟ้ากำลังเข้าทำงานร่วม และสามารถทำได้หลากหลายส่วนงาน ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

 

 

<< ย้อนกลับ